OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS ) KERBL EAST sp. z o.o.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze warunki określają ogólne zasady współpracy z firmą Kerbl East Sp. z o.o. z siedzibą w 05-205 Wola Rasztowska, ul. Kwiatowa 8 B., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488452, NIP: 1251623673, REGON: 147000078, kapitał zakładowy: 5.000 zł, dalej jako „Kerbl East”, w zakresie sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców mających siedzibę zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią.
2. Współpraca z Kerbl East opiera się na indywidualnej umowie z danym kontrahentem  oraz na niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży. Kerbl East zastrzega, że inne wzorce umowne przedsiębiorców (kontrahentów) nie obowiązują, chyba, że indywidualna umowa  stanowi inaczej. Prawa i obowiązki Stron określone są wyłącznie w zawartej indywidualnej umowie o współpracy lub umowie sprzedaży i w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
3. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określa się definicje:

 1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Kerbl East.
 2. Strony: Sprzedawca, czyli Kerbl East oraz Kupujący będący przedsiębiorcą prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Forma pisemna – dokument z własnoręcznym podpisem, za formę równoważną formie pisemnej, uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Umowa – indywidualna umowa o współpracy lub sprzedaży towarów zawarta pomiędzy Kerbl East a przedsiębiorcą. 
 5. Przewoźnik – firma transportowa.
 6. Towar – Produkt znajdujący się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego.
 7. Wydanie towarów – przekazanie przesyłki do przewoźnika.
 8. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 
II ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, w chwili kiedy Strony uzgodniły wszystkie istotne elementy współpracy (w tym cenę sprzedaży Towarów).
2. Zamówienia można składać w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim na adres mailowy: info@kerbl-east.com
3. Zamówienie zawiera:
 1. Dane teleadresowe zamawiającego, w tym firmę, adres siedziby i numer NIP lub inny równoważny numer identyfikacji podatkowej;      
 2. określenie Towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub kod katalogowy (zgodny z kodyfikacją Sprzedającego);
 3. ilość zamawianego Towaru;
 4. w przypadku zamówienia składanego u Sprzedawcy po raz pierwszy, Kupujący załącza do niego kopie (skany) dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów (np. odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub innego rejestru handlowego), potwierdzających uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorcy.
4. W terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyła drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego nastąpiło zamówienie, informację o dostępności Towaru wraz z cennikiem i fakturę Proforma.
5. Kupujący  może w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4 potwierdzić swoje zamówienie i doprowadzić do zawarcia Umowy poprzez opłacenie faktury Proforma. Brak płatności jest równoważny z anulowaniem zamówienia.
6. Jeśli w momencie składania zamówienia przez Kupującego zamówione Towary nie będą dostępne w magazynie lub w inny sposób nie można ich przeznaczyć do bezpośredniej dostawy,  Sprzedawca wyśle Kupującemu, w terminie 5 dni roboczych powiadomienie o braku lub przewidywanej dacie dostępności Towarów.
III DOSTAWA
1. Dostawa Towaru odbywa się na warunkach Incoterms 2020 EXW lub FCA, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami zawartymi w Umowie.
2. Sprzedawca poinformuje Kupującego o gotowości zamówionego Towaru do odbioru oraz  miejscu i preferowanym terminie odbioru poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres mailowy, z którego wysłane było zamówienie.
3. Kupujący poinformuje Sprzedawcę mailowo o dokładnym terminie odbioru Towaru na minimum 2 dni robocze przed planowanym załadunkiem.
4. Towar zostanie wydany wskazanemu przez Kupującego Przewoźnikowi na podstawie informacji przekazanych przez Kupującego, a obejmujących: numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko oraz numer telefonu kierowcy, który będzie odbierał Towar.
5. Wydania Towaru odbywają się tylko w dni robocze — od poniedziałku do czwartku w godzinach: 08:00 -15:30; piątek w godzinach 08:00 – 13:00
6. Terminy wydania Towaru podane w zamówieniu czy też w potwierdzeniu zamówienia są terminami proponowanymi.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Wydanie towaru jest niemożliwe lub
opóźnione z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności, jeśli jest to spowodowane
wystąpieniem siły wyższej, przez co rozumie się między innymi zdarzenia losowe, wojnę, działania wojenne, strajk, zarządzenie władz (w tym embarga handlowe, sankcje), a także jeżeli przyczyny wystąpiły po stronie Kupującego. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie.
8. Jeżeli okres opóźnienia, o którym mowa w ust. 7 przekracza 30 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zamówionych Towarów bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
9. Sprzedawca jak i Kupujący są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania siebie nawzajem o zaistnieniu siły wyższej, która utrudnia lub uniemożliwia wykonanie Umowy.
10. Termin przydatności towaru wysłanego przez Sprzedawcę nie może być krótszy niż 90 dni
IV SPOSÓB PAKOWANIA
1. Sprzedawca jest zobowiązany do zapakowania i zabezpieczenia Towaru przed załadunkiem w sposób zapewniający jego nienaruszalność w trakcie przewozu.
2. O sposobie pakowania, w tym o ilości zastosowanych palet euro decyduje Sprzedawca.
3. Jeśli zamawiany towar jest zapakowany i dostarczany do Kupującego na palecie euro, Kupujący poniesie dodatkowy koszt za każdą paletę euro. Kupujący każdorazowo będzie o tym informowany wraz z ofertą. Zapis ten dotyczy dostaw tylko do krajów UE. Dla klientów z poza UE koszt palety euro będzie wliczony w cenę towaru.
V REKLAMACJE I ZWROTY
1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu Towaru dostarczonego zgodnie z Umową.
2. Odpowiedzialność Kerbl East z tytułu rękojmi za wady towaru zostaje wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Kerbl East z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych towarów określonej w oparciu o cenę sprzedaży.
3. Każda reklamacja towaru musi zostać zgłoszona przez  Kupującego za pomocą formularza reklamacyjnego zamieszczony na stronie www.kerbl-east.com . Sprzedawca nie akceptuje innych form zgłaszania reklamacji towaru.
4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej reklamację z powodu oczywistych wad lub odstępstw w składzie Towaru lub z powodu dostarczenia Towaru ewidentnie różniącego się od zamówionego można składać tylko niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru Towaru, a w przypadku gdy wada była ukryta i ujawniła się po dacie odbioru, niezwłocznie po jej wykryciu (tj. w terminie 5 dni od wykrycia).
5. Reklamacja ilościowa, gdzie nie zgadza się ilość dostarczonego towaru powinna być zgłoszona maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od daty dostawy.
6. Gwarancja udzielona jest przez producenta  na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towaru. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, Sprzedawca udziela 12-miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty zakupu towaru przez Kupującego. W przypadku wystąpienia wad fizycznych towarów Kupujący może żądać od Sprzedawcy wyłącznie usunięcia wad. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wadliwego towaru, może również, według własnego uznania, wymienić Towar na nowy, wolny od wad. Termin ten ulegnie wydłużeniu, w przypadku konieczności sprowadzenia towaru lub części zamiennych niezbędnych do naprawy. Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
7. Kupujący w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji jest zobowiązany do przesłania wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy we własnym zakresie. W przypadku zaakceptowania  reklamacji Sprzedawca poniesienie koszty przesyłki do kupującego.
8. Za datę dostawy dla potrzeb stosowania przepisów o rękojmi i gwarancji przyjmuje się datę z dokumentu Międzynarodowego Listu Przewozowego (CMR), pole nr 24 lub innego równoważnego dokumentu wskazującego datę dotarcia Towaru do miejsca docelowego. Na potrzeby procesu reklamacyjnego Sprzedawca może zażądać przesłania kopi dokumentu CMR.
VI PŁATNOŚĆ
1. Od dnia potwierdzenia zamówienie Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia całości kwoty zamówienia wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami w terminie 5 dni roboczych na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę  w potwierdzeniu zamówienia i na fakturze Proforma. Brak dokonania zapłaty we wskazanym terminie skutkuje, zgodnie z postanowieniami pkt. II.5 OWS anulowaniem zamówienia.
2. Inne warunki dotyczące płatności zostaną określone w Umowie.
VII ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
Przeniesienie własności zamówionego Towaru na Kupującego następuje po dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży (uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy potwierdzoną kwotą za  zamówienie).
VIII CENY
1. Transakcje - Umowy zawierane są na podstawie aktualnych cen sprzedaży Towarów, przedstawionych w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen na każdym etapie realizacji zamówienia o czym poinformuje niezwłocznie Kupującego.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku zmiany ceny zamówionych Towarów, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianie ceny. Brak złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poczytuje się za akceptację nowej ceny sprzedaży i zobowiązanie do realizacji Umowy na nowych warunkach.
IX SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE
1. Kerbl East zastrzega, że prawem właściwym dla Umów zawartych zgodnie z OWS jest prawo polskie, chyba że Strony dokonały wyboru prawa obcego, wyraźnie zaznaczając to w Umowie.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWS, obowiązują postanowienia Umowy.
3. W przypadku powstania sporów, Strony podejmą wszelkie niezbędne czynności w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji (tj. rozpoczną rozmowy pojednawcze).
4. W sytuacji, gdy Strony w okresie 30 dni od powstanie sporu nie osiągną porozumienia na drodze rozmów pojednawczych zobowiązują się do zapisu na sąd polubowny, w tym arbitraż gospodarczy, wskazany przez Sprzedającego. Zasady złożenia zapisu na sąd polubowny zostaną określone przez Strony w Umowie.